fransk - engelsk - IT/IKT
[email protected]


BasisOrdbog

BasisOrdbog fransk (GY, HF):

BasisOrdbog - Pædagogiske forslag og muligheder


BasisOrdbog er et pædagogisk opbygget ordbogsprogram (elektronisk ordbog) til Windows (3.x eller 95), udviklet af danske gymnasielærere og voksenundervisere i Samarbejdet BasisOrdbog.

Fransk redaktion: Emma Michelsen og Jes Lundt Hansen.


Vi mener, at vi har udviklet så godt et koncept, at vi også gerne vil bruge det til andre sprog og udgaver.
Derfor vil vi gerne i kontakt med interesserede kolleger, som kan bruge en computer, og som har sans for sproglig systematik.
Vi er i gang med

BasisOrdbog til engelsk og italiensk
version 3 - multimedieversion med lyd/udtale

og vi vil gerne fremstille BasisOrdbog i

tysk, spansk versioner - også til folkeskolen/AVU

Kontakt en af os for mere information. Vi har programmet og ordforrådet.

Torben Amtrup, Rungsted Gymnasium - programmering
Mail: [email protected]
Emma Michelsen, VUC Vest, fransk/religion - Tlf. 4588 4241
Mail: [email protected]
Jes Lundt Hansen, VUC i Greve, fransk/engelsk/datavejleder - Tlf. 4640 4958
Mail: [email protected]

Herunder dokumentet "Pædagogiske forslag og muligheder" - en del af det skriftlige materiale til BasisOrdbog.


Pædagogiske forslag
og muligheder

© Samarbejdet BasisOrdbog 1998

Til fransklæreren !

Her er nogle pædagogiske forslag og idéer til anvendelse af BasisOrdbog, krydret med nogle beskrivelser af dens indhold ved levering samt nogle overvejelser om dens mange muligheder.

Der er måske flere muligheder i BasisOrdbog, end vi har forestillet os. Vi hører meget gerne om dem, og vi er modtagelige for både kritik og ros.

Mht. konkret hjælp til brug af BasisOrdbog, henviser vi til den indbyggede online hjælp, og mht. til installation og tekniske spørgsmål henvises til "Teknisk vejledning". Også mht. password henvises til omstående "Teknisk vejledning" (som er en del af dokumentationen til BasisOrdbog).

Iøvrigt yder vi gerne support telefonisk eller via e-mail.
Sidste nyt om BasisOrdbog kan findes på www.basisordbog.dk eller www.jltekst.dk


Indhold :

Det basale ordforråd
BasisOrdbogs forskellige felter
Feltet Ordklasse
Feltet Regelmæssig/uregelmæssig
Feltet Betydningsområde(r)
Feltet Stillag
Kommentar feltet
Feltet Tekst
Anvendelsesmuligheder
Opslag i BasisOrdbog
Sortering
Udskrift
Grammatik
Begynderundervisningen
Tilføjelse af nye opslag til BasisOrdbog
Skriftligt arbejde
Eksamensforberedelse

Appendiks: Statistiske oplysninger om BasisOrdbog


Det basale ordforråd

BasisOrdbog indeholder ved levering ca. 2700 opslag, hvilket ikke er meget for en ordbog. Dette er den afgrænsning af et basalt ordforråd, som vi har foretaget, og med hvilket man kan komme meget langt. Men selvfølgelig skal man udbygge det ved at tilføje opslag efter behov, så BasisOrdbog bliver klassens ordbog.

Basis ordforrådet er defineret og afgrænset på baggrund af:

BasisOrdbogs forskellige felter

Oplysningerne i BasisOrdbog er teknisk ordnet i forskellige felter, som man kender det fra et databaseprogram. Dette har den fordel, at man kan søge og sortere på det enkelte felt, eller på flere felter samtidig, hvilket er umuligt i ordbøger på papir.

Dette er også argumentet for, at man ved tilføjelse af nye opslag skal indskrive så mange oplysninger som muligt - de kan bruges sidenhen...

Felterne er:

Dansk ord (udtryk, opslag)
Fransk ord og Ordklasse
Regelmæssigt eller uregelmæssigt? (gule ansigter)

Betydningsområder (maks. 2 kan angives)


Kommentar, herunder evt. stillag og skrivefelt

Tekst

Indhold JL Home

Feltet Ordklasse

Det er vigtigt at fastholde, at eleverne/kursisterne ved tilføjelse af nye opslag SKAL angive ordklasse: BasisOrdbog kan sortere på ordklasserne, så hvis man vil have et nyt adverbium/adverbielt udtryk med på den sorterede liste over ordklassen "adv", skal BasisOrdbog have den oplysning. Indsatsen er umagen værd!

Desuden er det vigtigt ikke at gå galt i byen, når man slår op ("arbejde": substantiv eller verbum?).

Vi har, som det ses - ved opslag - i tvivlstilfælde gjort det nemmere at skelne ved at tilføje forkortelsen for ordklasse efter det danske opslagsord.


Iøvrigt er det hurtigt og nemt - ved tilføjelse af nye opslag - at vælge på menuen over ordklasser.

Er man i tvivl om de latinske (internationale) forkortelser for ordklasserne, klikker man knappen Hjælp.

Vi lærte under vores forsøg med den første udgave af BasisOrdbog, at nok er det hårdt i starten, og nok tvinges eleverne/kursisterne på denne måde til at skelne mellem ordklasserne, men det lønner sig, for de anførte oplysninger bliver udnyttet ved senere sorteringer, og arbejdet med oplysningerne skaber sproglig og grammatisk bevidsthed.

Vores liste over ordklasser er udelukkende pragmatisk bestemt. Der er nogle udeladelser pga. manglende omfang, og nogle er samlet, f.eks. i brokkassen "Indef pron", mens vi af praktiske årsager har tilføjet "abb" (forkortelsesord, les sigles) og "sætning".

Indhold JL Home

Feltet Regelmæssig/uregelmæssig

Her ser man ved opslag hurtigt og nemt, om et opslag er uregelmæssigt, hvilket vi har valgt at vise med det gule, sure fjæs som ikon.

Ved indskrivning af nye opslag klikker man KUN på den lille gule ikon med ansigterne, hvis ordet/opslaget er uregelmæssigt. Gør man det, kan BasisOrdbog også få det nye, uregelmæssige opslag med på den sorterede liste over f.eks. uregelmæssige verber.

Feltet Betydningsområde(r)

Dette felt er nyttigt for tilegnelsen af nye gloser og nyt ordforråd, aktivt såvel som passivt.

Feltet giver mulighed for sortering i forhold til de forholdsvis få semantiske områder, som vi har begrænset BasisOrdbog til at indeholde:

EDB og IT computere og tilbehør, programmer, Internet, mail mm.
familie familiemedlemmer og -relationer, hus og hjem, bolig, privat sfære
fritid hobby, sport, spil, leg, interesser og gøremål
geografi nationer og nationaliteter, stednavne, byer, verdenshjørnerne
job og erhverv fag, professioner, produktion, industri, handel
kommunikation den trykte presse, aviser, blade, radio og TV
kunst litteratur, teater, film, billedkunst, skulptur, musik
mad og drikke råvarer og tilberedning, café og restaurant
mængde kvantitet og kvalitet, sammenligning, mål
natur, miljø, vejr planter og dyr, energi og ressourcer, vejret, miljø og forurening, sundhed og sygdom
penge og forbrug indkøb, butikker, reklame, økonomi
person, indre egenskaber, sanser, følelser, drifter, reaktioner, psykologi
person, ydre udseende, alder, højde og vægt, tøj, påklædning
samfund politik, jura, kriminalitet, religion, klasser, militær, politi
sted retning og sted
tekstanalyse vendinger/begreber om tekster, genrer, litterært ordforråd
tid døgnet, månederne, året, udtryk om fortid, nutid, fremtid
transport transportmidler og -måder, biler og trafik, rejser
uddannelse/skole skoler og klasser, uddannelsessystem, fag

Dette felt stiller ved tilføjelse af nye opslag krav til abstrakt tænkning, og vi foreslår, at læreren introducerer feltet i form af nogle sorteringer, så eleverne/kursisterne kan konstatere, hvad der er meningen med det, før indskrivning af nye opslag påbegyndes.

Mange ord/vendinger bruges i mange forskellige sammenhænge, og kan derfor ikke siges at høre hjemme inden for et bestemt betydningsområde. Man kan/bør i så fald undlade at angive noget betydningsområde, når man tilføjer nye opslag.

Vi har især konstateret dette for mange af verbernes vedkommende. Hvis man synes, at et verbum kan placeres en række forskellige steder, er det bedst at undlade at knytte det til et bestemt betydningsområde.

Indhold JL Home

Feltet Stillag

Dette felt, som befinder sig forrest i Kommentar feltet, skal hjælpe eleverne/kursisterne til at udvikle deres bevidsthed om sproglige niveauer.

Langt det meste af det oprindelige Basis ordforrådet er "almindeligt sprog", hvilket ikke angives. Vi har dog medtaget nogle få opslag, som er argot/talesprog, se f.eks. "dum".

I menuen Stillag skal man altså ved indtastning af nye opslag kun vælge noget i tilfælde af, at opslaget/ordet ikke er "almindeligt sprog".

Kommentar feltet

Feltet Kommentar bruges til at skrive supplerende oplysninger om et opslag.

For Basis ordforrådets vedkommende har vi brugt en vis struktur (rækkefølge) for de forskellige typer kommentarer/informationer:

Det siger sig selv, at dette felt kun skal bruges, når man finder det relevant. Der er mht. længde ingen begrænsninger på feltet Kommentar, så man kan sagtens skrive flere eksempler (fra den pågældende tekst), som viser, hvordan ordet bruges. Og man husker bedre sine gloser, når man på denne måde har beskæftiget sig aktivt med dem.

Indhold JL Home

Feltet Tekst

Dette felt åbner mulighed for, at man kan knytte nye opslag (gloser), som findes i en given tekst, til den bestemte tekst, som eleven/kursisten under indskrivning i vinduet Nyt opslag vælger på menuen Tekst. Dette forudsætter, at læreren på forhånd - vha. sit password - har indskrevet titlen i Tekst menuen.

På den måde kan man få BasisOrdbog til at fremstille gloselister til de tekster, klassen læser. Tekst titlerne gemmes i filen "tekster.mnu". Det oprindelige Basis ordforråd har ikke nogen tekst titel, men en ikon for "Basis opslag" i vinduet Opslag.

Man kan også forestille sig, at læreren som tekst titel angiver et emne som "2. verdenskrig" eller "filmanalyse", hvis det er aktuelt at arbejde med et sådant ordforråd. En tekst titel kan kaldes hvad som helst.

Læreren kan evt. kopiere filen "tekster.mnu" til en anden klasses eller det følgende års franskholds mappe, eller den kan gives videre til en kollega. Se evt. omstående "Teknisk vejledning" for oplysning om filer og filnavne.

Anvendelsesmuligheder

BasisOrdbog er på én gang ordbog, grammatik, gloselister, synonymer og meget mere. Hensigten har været at skabe et fagligt og pædagogisk redskab, som er hurtigt, nemt og fleksibelt at arbejde med.

Som ordbog er BasisOrdbog ved levering begrænset mht. omfang, men til gengæld kan den

Som grammatik er BasisOrdbogs indbyggede grammatik nem og hurtig at slå op i:

Det daglige arbejde med BasisOrdbog indebærer af praktiske årsager en vis arbejdsgang og en vis disciplin.
Arbejdsgangen kunne se nogenlunde sådan ud:

En anden model er, at hele klassen går i edb-lokalet for at skrive gloser til den tekst, der efterfølgende skal læses og gennemgås. Læreren fordeler teksten (sider/afsnit) på eleverne/kursisterne (enkeltvis eller parvis), så alle arbejder på den fælles opgave.

Læreren kan så den følgende mødegang uddele de udskrevne, godkendte gloser til teksten, som på den måde bliver nemmere for alle at læse.

Sådanne gloser kan omfatte eller udelukke de evt. i bogen opgivne gloser. Her ligger også et valg, som klassen/holdet helst skal være enige om. Hvis BasisOrdbog skal fungere som klassens ordbog, er det vel en god idé at tilføje de gloser, som man ikke kan i forvejen?

Indhold JL Home

Opslag i BasisOrdbog

Det er nemt og ligetil at slå op og se en oversættelse i højre side af vinduet. Man kan konstatere og bedes notere sig:

Indhold JL Home

Sortering

En af BasisOrdbogs store fordele er, at man kan sortere, dvs. at efter man har valgt og godkendt ét eller flere kriterier, viser BasisOrdbog i løbet af nogle få sekunder i ordbogsvinduet den sorterede (og dermed begrænsede) ordbog, som kan udskrives, og som gør det nemt at drage forskellige konklusioner mht. morfologi og andet.

Her følger nogle eksempler/forslag:

Prøv at sortere efter ordklassen sb m og se derefter på, om der er bestemte endelser, som går igen og bestemmer kønnet. Prøv derefter med sb f.

Sortér og begræns til regelmæssige verber . Hvordan er fordelingen mellem 1., 2. og 3. bøjning?

En sortering, som viser uregelmæssige adjektiver , kan hurtigt give klarhed over de bestemte endelser, som udviser små uregelmæssigheder. Hvilke drejer det sig om, og om hvilke uregelmæssigheder?

Mange elever/kursister efterlyser små nemme gloselister over "småordene" og lignende, og mange lærere fremstiller selv den slags lister. Vha. BasisOrdbog og Sortering kan du nu hurtigt og nemt få lavet en liste over fx adverbier/adverbielle udtryk for betydningsområderne "tid" og "sted".

Sortering efter betydningsområder kan bruges til at indlære gloser inden for et bestemt område . Her er området "person, indre" måske umiddelbart for omfattende til personkarakteristik, men så kan man sortere/begrænse yderligere ved fx at vælge adjektiver.

Et eksempel ud fra "Au revoir les enfants" : Hvis man i forbindelse med gennem-gangen af teksten vil lave en personkarakteristik af Julien, kan man bede eleverne/kur-sisterne lave en begrænset søgning, som viser "adj" fra betydningsområdet "person, indre". Ud fra denne liste diskuterer eleverne/kursisterne i grupper, hvilke ord, der er relevante i forbindelse med Julien. Personkarakteristikken laves så enkeltvis som hjemmearbejde. Andre grupper kan evt. gøre det samme med Joseph, moderen osv.

Grammatikken kan inddrages (slå op!), hvis der er behov for at undersøge, hvilke adjektiver, der er uregelmæssige. Deres bøjning kan så repeteres.

I forbindelse med temaet " familieproblemer " kan man bede eleverne/kursisterne om at udskrive en gloseliste med betydningsområdet "familie". Her kan man se på, hvilke af opslagene (ordene), der er så centrale, at det kan betale sig at lære dem udenad.

Et eksempel fra " Les terroristes " (af Jean Cau i bogen "Coeurs fervents"): Her vil der evt. være behov for at kunne samle og udskrive et ordforråd om 2.verdenskrig . Det findes ikke som betydningsområde i BasisOrdbog, men man kan løse problemet ved at indskrive 2. verdenskrig som "Tekst titel" og knytte opslag til denne tekst. På den måde kan læreren og/eller klassen definere, sortere og udskrive et sådant ordforråd.

Et eksempel fra digte af Prévert : Bed eleverne/kursisterne lave sig en sorteret liste over betydningsområdet "Tekstanalyse". Listen er temmelig lang, og eleverne/kursisterne kan ud fra den tage stilling til, hvilke af ordene, der er relevante for de digte, de har arbejdet med. Overvej, om der mangler gloser, og skriv i givet fald disse ind. Lad evt. holdet lave en tekstanalyse som processkrivning.

Indhold JL Home

Udskrift

Kun læreren kan vha. sit password udskrive hele BasisOrdbog, mens man uden godkendt password kun kan udskrive sorterede lister eller enkeltopslag. Sådan er det, fordi vi lever i en overgangstid, hvor man helst skal have alt både på papir og elektronisk, og vi vil gerne spare træer og papir. Der er vel ingen grund til at have hele BasisOrdbog på papir?

Vi gør hermed opmærksom på problemet, så man sørger for kun at udskrive det nødvendige.

Kort udskrift = dansk og fransk opslag + fransk ordklasse + evt. uregelm.

Fuld udskrift = alle oplysninger om valgte opslag.

Vi vil kraftigt og indtrængende råde til, at man benytter sig af muligheden for at vælge at udskrive i 2 spalter, og med en skrifttype, som ikke er for stor (dette er 10 pkt. hvilket er nok). Ved udskrift i 3 spalter skal man vælge en lille skrift, max. 10, helst kun 8 punkt.

Skal man blot udskrive et mindre antal enkeltopslag, skal man acceptere, at de sættes i kø og først klikke knappen Udskriv nu, når man er færdig med at udvælge de opslag, man har brug for.

Nederst i vinduet Udskrift er talt op, hvor mange opslag man beder om at få udskrevet.

Indhold JL Home

Grammatik

BasisOrdbog leveres med en fuldstændig grammatik, som gør fyldest på alle de gymnasiale niveauer.

Dog har vi sorteret de mindre hyppige, uregelmæssige verber fra, mens de uregelmæssige verber, der bøjes på samme måde, er samlet under én hat. Således henviser (linker) grammatik knappen for verbet "partir" til verbet "sortir", fordi de bøjes på samme måde.


Bemærk i grammatikken bl.a.

Grammatikken er en Windows help fil med de dertil hørende funktioner. Den vises bedst i et maksimeret vindue med en skærmopløsning på 800*600 pixels. Er skærmopløsningen grovere, vil grammatiksiderne blive skæmmet af nogle utilsigtede tekstombrydninger (linieskift).

Knapperne øverst i vinduet har flg. anvendelser:

Indhold BasisOrdbog online hjælp indhold
Søg fanen Indeks viser en indekseret liste over nøgleord, som man kan søge på, mens fanen Søg - efter dannelse af en søgedatabase, som oprettes første gang, den skal bruges - giver flere (måske lidt mere forvirrende) muligheder. Her kan man i øverste felt ganske enkelt skrive det ord, man søger
Tilbage går tilbage til den sidst viste side
Udskriv udskriver den aktuelle side
<< bladrer tilbage til foregående side
>> bladrer frem til næste side
Grammatik går til Grammatikkens forside, hvor der er links (adgang) til dens forskellige afsnit
Gram. Ordliste går til siden Grammatisk Ordliste, forkortelser og forklaringer, latinske, danske og franske grammatiske betegnelser, samt små eksempler.

Indhold JL Home

Begynderundervisningen

Vi anbefaler, at elever/kursister på begynderhold venter med at skrive nye ord ind i BasisOrdbog, til der er gået et halvt års tid. Vores erfaringer viser, at der ellers optræder for mange fejl og alt for banale ting, som senere viser sig at være utilstrækkelige.

Men det er naturligvis muligt meget tidligt i forløbet af bruge BasisOrdbog til at slå op i, måske især med henblik på at finde grammatiksiderne til den nye grammatik, som skal læres.

Tilføjelse af nye opslag til BasisOrdbog

Inden indskrivning påbegyndes, skal læreren med brug af kodeord tilføje en eller flere titler til menuen for tekster - se ovenfor.

Ligeledes før indskrivning, skal man diskutere og klargøre begrebet "ordbogs-form": Hvorfor er det fornuftigt, at man i alle ordbøger anvender et ords/udtryks grundform? Hvad er grundformen for de forskellige ordklasser?

Altså: verber i infinitiv, adjektiver i hankøn ental, substantiver uden artikel osv.

BasisOrdbog sorterer automatisk nye opslag alfabetisk, og de sættes straks ind i ordbogsvinduet på rette sted.

I den første tid med indskrivning er det en god støtte at arbejde parvis ved maskinerne og at kunne bruge læreren som vejleder og konsulent.

Det kan hænde, at samme opslag skrives ind flere gange. Det er ikke nogen ulykke, for der kan være tale om samme opslag, men en ny betydning. Det må her være op til læreren at vurdere, hvad der skal godkendes, og hvad slettes igen. Husk, at man ikke kan redigere i de oprindelige Basis opslag, hvilket godt kan gøre det relevant at tilføje et nyt opslag. Vi påstår ikke, at Basis opslagene er udtømmende mht. betydninger og/eller anvendelser i forskellige sammenhænge.

Arbejdet med indskrivning i BasisOrdbog er god træning, som skærper den sproglige og grammatiske bevidsthed. Der er mange gode argumenter at fremføre for det videre arbejde med BasisOrdbog som klassens ordbog.

Indhold JL Home

Skriftligt arbejde

BasisOrdbog kan bruges i forbindelse med alle typer skriftligt arbejde:

Eksamensforberedelse

Afslutningsvis skal det siges, at gloselister til læste tekster, som eleverne/kursisterne selv har lavet, kan udskrives som en vigtig hjælp til forberedelse af den mundtlige eksamen.

Bemærk betydningsområdet Tekstanalyse, som giver ordforråd til at tale om, analysere og forholde sig fornuftigt til tekster.

Også lister sorteret efter andre betydningsområder kan være relevante, afhængigt af de temaer, som undervisningen har fokuseret på. Også her kan læreren evt. tilbyde supplerende gloser, som kan indskrives og tilføjes under tekst titlen "eksamen".

Indhold JL Home


Vi ønsker god læring og god fornøjelse med BasisOrdbog!

November 1998 - Emma Michelsen og Jes Lundt Hansen


Appendiks: Statistiske oplysninger om BasisOrdbog

BasisOrdbog fransk indeholder ved levering 2713 oprindelige Basis opslag, som fordeler sig som følger:

Ordklasse

vb: 631

sb m: 654
sb f: 529
adj: 396
adv: 222
pers pron: 21
poss pron: 10
dem: 4
sp pron: 16
rel pron: 5
indef pron: 19
præp: 75
konj: 35
inter: 43
neg: 24
abb: 11
sætning: 18
Betydningsområde
EDB og IT: 39
familie: 98
fritid: 45
geografi: 94
job og erhverv: 92
kommunikation: 78
kunst: 51
mad og drikke: 77
mængde: 69
natur, miljø, vejr: 101
penge og forbrug: 82
person, indre: 247
person, ydre: 92
samfund: 194
sted: 99
tekstanalyse: 150
tid: 161
transport: 80
uddannelse/skole: 72
Stillag
argot/slang: 6
franglais: 8
gammelt sprog: 0
litterært/skriftsprog: 4
talesprog: 17

1. Hyppige Ord i Danske Romaner/Børnebøger/Aviser/Ugeblade, Gyldendal 1981 og flg. år

BasisOrdbog, sidens top Indhold


Sidst opdateret af Jl den 31-03-00