JL1.gif (4283 bytes)
fransk - engelsk - IT

JL Grammatisk ordliste engelsk

Forkortelse

Latin

Dansk

Engelsk

adj adjektiv tillægsord
en god dreng
han er god

adjective
a good boy
he is good

Adjektiver lægger sig til substantiver eller substantiviske led.

adv adverbium / adverbielt led

biord / biordsled
han taler godt

adverb
he speaks well
Adverbier / adverbielle led kan lægge sig til verbum / adjektiv / adverbium / sætning.
art artikel kendeord article

Substantiver bestemmes, primært ved hjælp af artikler / kendeord. Der findes flere slags artikler, bl.a. bestemt og ubestemt artikel. Visse pronomener og talord kan også bestemme substantiver.

best art bestemt artikel bestemt kendeord
dreng en
tim en

definite article
the boy
the hour

dat dativ dativ / hensynsled (-fald)
jeg giver ham bogen
jeg giver manden bogen

dative
I give him the book
I give the book to the man

Dativobjekt / hensynsled (til hvem / for hvem?) står i dativ, men dativ har ingen særlig form på engelsk. Dativobjekt angives ofte med en firkant.

dem pron demonstrativt pronomen påpegende stedord
den(ne) mand

demonstrative (pronoun)
this / that man

fut futurum fremtid
jeg kommer i morgen

future
I shall / I’ll come tomorrow

Dansk bruger ofte nutid, mens engelsk bruger fremtid - om noget fremtidigt.

inf infinitiv navneform
at lytte

infinitive
(to) listen

Infinitiv er verbets grundform og dermed den form, som det findes under i ordbogen!

inter interjektion udråb / udbrud / lydord
åh, av

interjection
oh, ouch

Interjektioner beskriver udbrud, følelser, lyde o.l.

komp komparativ 2. grad
større (end)
mere spændende

comparative
bigger (than...)
more exciting

Adjektiver kan gradbøjes, og komparativ er 2. grad, som bruges til at sammenligne.

konj konjunktion bindeord
og, men, fordi

conjunction
and, but, because

Konjunktioner forbinder ord, led eller sætninger.

kons konsonant medlyd consonant
Konsonanter kan ikke 'stå alene', findes kun i kombination med én eller flere vokaler (se vok ), således at der dannes stavelser.
m obj transitivt verbum kan tage objekt / genstandsled
jeg lægger den her

transitive verb
I put it here

De fleste verber er transitive og knytter / kan knytte objekt til sig, fx. at lægge. Modsætningsvis er visse andre verber intransitive og kan ikke knytte objekt til sig, fx. at ligge, se u obj!

obj objekt genstandsled
jeg ser ham

object
I see him

pers pron personligt pronomen personligt stedord
jeg, du, han, hun

personal pronoun
I, you, he, she

De personlige pronomener består af 3 personer i ental og 3 i flertal:
1. person: tale (jeg, vi), 2. person: tiltale (du, I, De), 3. person: omtale (han, hun, det, det, de)

poss pron possessivt pronomen ejestedord
min, mit, mine

possessive (pronoun)
my / mine

De possessive pronomener udtrykker ejendomsforhold, og de bruges adjektivisk (foran substantiv / navneord) eller substantivisk (alene).

pron pronomen stedord
han, min, som

pronoun
he, my / mine, who / which / that

Pronomener erstatter en anden (større, tidligere nævnt) sproglig størrelse. Der findes adskillige forskellige slags pronomener.

præp præposition forholdsord
på, i, med

preposition
on, in / at, with

Præpositioner beskriver forhold som tid, sted, årsag osv. De knytter en styrelse til sig, og præpositionsled fungerer i sætningen som adverbielle led.

rel pron relativt pronomen henførende stedord
som, der, hvor

relative (pronoun)
who / which / that, where

Relative pronomener viser tilbage til og uddyber et led i hovedsætningen.

sb substantiv navneord
en dreng, drengen
drenge, drengene

noun
a boy, the boy
boys, the boys

sp pron interrogativt pronomen spørgestedord
hvem, hvad, hvor

interrogative (pronoun)
who(m), what, where

Spørgepronomener bruges til at stille spørgsmål.

vb verbum udsagnsord
at tale / han taler

verb
to speak / he speaks

Verbet er grundelementet i enhver sætning: Uden verbum ingen sætning. Verber beskriver handling eller tilstand.

Tilbage/Retour

JL index

Franske sider

Titler og priser

Mise à jour par JL le 19-11-01