JL1.gif (4283 bytes)
fransk - engelsk - IT

IT integration i faget fransk
Artikel i Fransk Nyt 226, dec. 2000

Retour

JL index

Franske titler

Titler og priser

Om JL Tekst

BasisOrdbog

Grammatik

Udtale

IT i sprogundervisningen

af Emma Michelsen - VUC Vest og Samarbejdet BasisOrdbog, og Jes Lundt Hansen - Pædagogisk datavejleder, VUC i Greve, undervisningsmaterialeudvikler og -udgiver, forlaget JL Tekst & Undervisning

Udvikling og hindringer

Det er et relevant tema, Fransk Nyt i dette nummer tager op. Og et tema, som vi - i kraft af alle de nævnte (sic!!) funktioner - har en del erfaringer med. Derfor skal dette indlæg handle om såvel positivt som negativt: erfaringer og perspektiver, som udviklingen åbner for sprogundervisningen, eller mere præcist: fremmmedsprogsundervisningen. Afslutningsvis et par kritiske spørgsmål.

Der er mht. computere, teknologi, netværk osv. sket en så (med?)rivende udvikling, at selv en datavejleder kan blive forpustet.

Hindrende og forplumrende faktorer på det overordnede plan er/har været

• de nye regler om arbejdstid og overenskomsten i det hele taget, som kræver amtslige og lokale aftaler og dermed stjæler ressourcer fra kerneydelsen: undervisning og den dertil hørende udvikling af samme

• de økonomiske rammer: når amterne tænker for meget i hardware, glemmes det nødvendige programmel, som kan udvikle sprogenes muligheder og udvide de tilgængelige og brugbare medier

• netværksproblemer: hvis vi er på vej ind i netværkssamfundet, så skal vi alle omstille os til i langt højere grad end nu at arbejde sammen og dele ressourcer, materialer, dokumenter, planer, idéer mm via netværket, som også skal kunne nås hjemmefra. Og så skal de netværk, vi har til rådighed for vores arbejde, gøres langt mere stabile og driftssikre end i dag (tænk seriøst på Linux...). Netværksadministrator er dagens magthaver og nøgleperson: hvor meget bestemmer amtets IT-strategi, og hvor meget bestemmer I ude på skolen? Har I alle fået en e-mail adresse?

På det mere jordnære plan må det ud fra et forlags- og programudviklersynspunkt siges, at det sidste år har været ualmindelig sløvt: vi kan godt nok konstatere positiv interesse og har udsendt mange demo-disketter for BasisOrdbog fransk, ligesom jeg har fået en del henvendelser om Fransk Basis Grammatik mm., men salget har været temmelig beskedent. Vores tilbud om at møde op, demonstrere og arrangere workshop med BasisOrdbog er kun i meget ringe omfang blevet brugt. Beskeden er ofte: Jamen, det er da spændende, og nu må vi også snart se at komme i gang...

At integrere IT i undervisningen er et bekendtgørelseskrav, som vel alle lever op til - på forskellige måder. Dette kan opfattes som et pres og resultere i en vis modstand, en vis træghed. Faget fransk har ellers i mange år været aktivt og langt fremme, men er vi stadig det?

Hvem er ørne?

Fra nogle kolleger er udmeldingen: Jeg er jo ikke nogen ørn til alt det der...

Udtryksmåden vidner om en afstandtagen, som naturligvis bunder i usikkerhed - en fuldt ud forståelig usikkerhed. På den anden side må man sige, at alle skoler/institutioner har lærerarbejdspladser og såvel interne som eksterne kurser. I enhver kiosk kan man for meget små penge købe hefter om alt det generelle.

Næste udmelding er måske: Jamen, hvad skal vi med det, hvad skal vi bruge det til?

En vigtig forudsætning for en holdningsændring er, at programmer, kurser mv. konkret kan påvise overfor den skeptiske kollega, hvad der vindes af nye muligheder i undervisningen.

Et andet, centralt element er at gøre adgangen til hard- og software nem og attraktiv: anskaf bærbare computere og evt. trådløst netværk, så IT kan komme ud i undervisningen, i stedet for at undervisere og elever skal stå i kø foran overbookede edb-lokaler (se min artikel om IT integration i Fransk Nyt nr. 223 side 13).

Hvis ressourcerne og viljen er til stede, er perspektiverne næsten grænseløse. Lad mig her nøjes med hastigt at nævne:

- jeg har endnu ikke mødt en eneste kollega, som efter demonstration og forklaringer har givet udtryk for, at BasisOrdbog ikke kunne bruges fornuftigt og på nye måder - som ordbog, grammatik og sprogligt arbejdsredskab... ( www.basisordbog.dk )

- der ligger et omfattende potentiale i præsentationsprogrammer, som af læreren fx kan bruges til at demonstrere og forklare grammatiske regler, udtaleregler (med lyd!), kulturelle fænomener osv på en ny og spændende måde, og som kan bruges af elever til fremlæggelser af gruppearbejde mm. Det ligger og venter, mens erhvervslivet bruger det til at fremstille diagrammer og salgskurver. Hvorfor bruger vi det ikke meget mere?

- elektronisk grammatik - ja, de første har set dagens lys allerede for et par år siden, min Fransk Basis Grammatik (se ), og siden også systimes Engelsk Grammatik Online, og de virker glimrende, hurtigt og med links - i nogle tilfælde smukkere (døm selv!) med farver og illustrationer på en skærm, hvilket dog ikke er noget argument mod det at have en bog i hånden. Hvert medium har sine fordele og ulemper...

- Internet og Mail - ja, verden ligger åben foran os, og dette er nok det mest omtalte IT-område, som der også - rimeligvis - har været og bliver afholdt kurser i, også på regionsplan.

Nye IT-materialer...

Der findes allerede en del nye IT-baserede undervisningsmaterialer og programmer. Men afgørende for udviklingen og vores udbytte af den er det, at vi som undervisere er med til at påvirke forlag og udgivere, at vi stiller krav om, at der udvikles relevante og fornuftige IT-materialer.

Fordi det danske marked er så lille, er det dobbelt vigtigt at sørge for, at vi ikke kun tilbydes store udenlandske (især amerikanske) produkter, som måske i al hast tilrettes en smule til det danske uddannelsessystem. Et eksempel er systimes “På rejse i fransk” (som også findes til andre sprog).

Meget kan hentes hjem fra udlandet, men de fleste af de eksempler, vi har set, har meget lidt at gøre med den pædagogik, vi ønsker for danske elever/kursister. I faget fransk er de oftest udviklet til elever, der har fransk som første fremmedsprog, og som følgelig er langt yngre end vores. Disse materialer føles barnlige både for gymnasieelever og for VUC-kursister.

Vil vi fortsat være selvstændige og pædagogiske i den danske skolevirkelighed, skal der egen udvikling af nye materialer til. Dette er vel, hvad de små forlag, incl. mit eget, slås for. Men det er af og til svært at få øje på nichen, og hvis ingen eller kun ganske få vil købe, så kan vi dreje nøglen om igen...

... men hvem skal udvikle hvad og på hvilke vilkår?

Samarbejdet BasisOrdbog har forsøgt at henvende sig til større forlag, som imidlertid mener, at markedet er for lille. Derfor udgiver vi selv og må stå for udvikling, markedsføring og salg.

Annoncer er dyre, så det er begrænset, hvor meget det kan blive til - Gymnasieskolen er helt udelukket, Fransk Nyt skal have ros for sin imødekommenhed.

Anmeldelser er vigtige for anskaffelse af nye undervisningsmaterialer. Gymnasieskolen har endnu ikke (efter over 1½år) anmeldt BasisOrdbog! Også her skal Fransk Nyt have ros, selvom anmeldelsen var meget kort og mest gengav vores eget informationsmateriale om programmet. Den bar præg af, at anmelderen ikke selv havde gjort erfaringer med at bruge programmet.

Som led i vore bestræbelser har vi bl.a. udsendt brev til samtlige regionsrepræsentanter og til fagkonsulenterne, hvilket der dog ikke er kommet noget ud af.

Fagkonsulenterne har ikke reageret, hverken for at diskutere undervisningsprogrammel, for at give støtte/kritik eller for at invitere os til at demonstrere BasisOrdbog på midtvejskurserne.

Ville det ikke være en opgave for Undervisningsministeriet (nu da Orfeus er blevet en forretning, overtaget af UNI-C) at organisere møder/konferencer for de relativt få programudviklere, således at der kan udveksles erfaringer og lægges strategier for dansk udviklede IT-baserede undervisningsmaterialer til sprogene?

Regionsrepræsentanterne har - med en enkelt undtagelse - slet ikke reageret. Vi kan godt forstå, at man har travlt i hverdagen, det har vi også, men vi vil gerne opfordre både foreningen og regionerne til at prioritere kurser/workshops om og med IT - der er behov for det. Hvor er foreningens IT-udvalg?

Trods alle regeringens fine rapporter, hensigter og puljer (fx Det digitale Danmark) kniber det, når vi når ned på jorden, og når det kommer til IT i skolernes dagligdag. Hvor bliver implementeringen af (for at tale i det sprog)?

Det er jo også urimeligt, at de øgede krav til undervisningen ikke er blevet fulgt op mht. tildelte timer eller læsepensums omfang, men det er en anden snak...

Der må gøres temmelig meget mere end i dag, hvis vi fortsat gerne vil have dansk udviklet undervisningsmateriale...

Venlig hilsen :-)

Emma Michelsen, Jes Lundt Hansen

Tilbage/Retour

JL index

Franske sider

Titler og priser

Mise à jour par JL le 19-11-01